Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

درماندگی آموخته شده (ناتوانی آموخته شده)


پس طبق درس درماندگی آموخته شده هنگامی پیش می‌آید که ما در یک بازه زمانی هرچه تلاش می‌کنیم وضعیتی را تغییر دهیم موفق نمی‌شویم و سیستم عصبی ما نتوانستن را یاد می‌گیرد و انفعال را در پیش می‌گیرد.
بنابر این برای پی‌بردن به درماندگی‌های آموخته شده خود باید به ناکامی‌هایی توجه کنیم که برایشان تلاش مکرر کرده‌ایم و یا به عبارت دیگر به «ناکامی‌های تکراری» خودمان سری بزنیم.
پس بهتر است لیستی از ناکامیهای خودمان تهیه کنیم و ببینیم در کدام یک از آنها از تلاش ایستاده‌ و در وضعیت انفعال قرار گرفته ایم.
من در مورد خودم به چند مورد اشاره می‌کنم:
شغل خوب و رضایت شغلی
کارآفرینی و سیستم سازی
شرکای خوب و دارای روحیه تیمی
رهبری
درآمد و ثروت کافی

موضوع مهمی که در اینجا باید مورد توجه و موشکافی قرار بگیرد این است که انسان موجود پیچیده‌ای است که موانع کامیابی‌اش هم بیرونی و هم درونی هستند و بدون آگاهی و اشراف از این عوامل نمی‌توانیم بر درماندگی های آموخته شده خودمان غلبه کنیم.
مثلاً اگر میخواهیم اهمال کاریمان را درمان کنیم اما ندانیم که ریشه اصلی اهمال کاری ما کمال طلبی منفی و ایده‌ال گرایی‌مان است نخواهیم توانست بر انفعال و ناتوانی خود در درمان اهمالکاری غلبه کنیم.
در این ارتباط بهتر است از همه طرحواره‌های منفی خودمان که در گذشته و معمولاً در کودکی در ما شکل می‌گیرد آگاه شویم و با ناکامی‌هایمان ریشه‌ای تر و موثرتر برخورد کنیم.