- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رز

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


این آیاهابرای هرفردی وجودداره چون هیچوقت کسی برای تصمیم گیری فقط یک گزینه نداره ودرهمه زمینه هابایدیکی ازگزینه هاروانتخاب کنه. ودرآینده ازخودش میپرسه اگه این گزینه روانتخاب نمیکردم بهتربوده؟ بخصوص درشرایطی که احساس ناموفق بودن کنه .من هم مثل همه ازاین آیاهادارم.درزیرچندتاشولیست میکنم:

– بهترنبودبرای فرارازمشکلات وازروی لجبازی بافردی که دوستش نداشتم نامزدنمیشدم؟

– آیادرانتخاب رشته دانشگاهی به دلیل خودکم بینی رشته موردعلاقه ام روانتخاب میکردم بهترنبود؟

– آیابهترنبودبه شغل معلمی ادامه میدادم وکارمندبانک نمیشدم؟

-آیابهترنبودیکباردیگه ازدواج روتجربه میکردم؟

-آیابهترنبودتنهازندگی نمیکردم ؟

تموم اینهاروزی بعنوان یک آرزو وموفقیت درنظرگرفته میشد ولی بعد به عنوان اشتباه (بعضیها)