Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


سلام بر دوستان فرهیخته ی متممی

همانا کمال طلبی جزیی از شخصیت من می باشد، که همیشه باعث آزارم می شود و به من آسیب می رساند. بارها کاری را حتی شروع نکرده ام چرا که باور من این بود؛ باید آن را کامل انجام “بی عیب و نقص” دهم.

هیچ گاه برای تمیز کردن ماشین اقدام نمی کنم مگر این که وقت کافی برای انجام آن و تمیز کردن همه ی قسمت های آن داشته باشم!

کتابی را برای مطالعه انتخاب نمی کردم مگر این که چند ساعت زمان داشتم!

گاهی برای نداشتن جای پارک از رفتن به مکانی منصرف می شدم و یا با اکراه به طرف آن حرکت می کردم و مصداق ها و مثالهای فراوان دیگر که همه ی آنها تنها من را از ادامه دادن منصرف می کردند و برای من ترس از دست ندادن را توجیه می نمودند! و لذتِ در لحظه بودن را از من سلب می نمودند.