Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


در این باره انچه که بر من گذشته چشم پوشی می کنم اما بعد از این درس متوجه شدم که من در بیشتر این نوع تصمیم ها با نتیجه نا مطلوب به میزان زیادی نقص در :

نتیجه و خروجی مورد نظر از این تصمیم. گاهی در دل فرایند تصمیم گیری این گزینه به عقب رانده می شود و من اصلا یادم می رفته که اقا خروجی مورد نظر چی بوده.

و تفکیک چه چیزهایی را نمی دان و چه چیز هایی را نمی توانم بدانم.

و متوجه شدم که در تصمیم گیری های با نتیجه نا مطلوب من یا اصلا یا به مقدار کمی به دو بخش consequences و Tradeoffs  توجه کرده ام.