Menu
نویسنده مطلب : اشکان فاریابی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


منظور از کاربردی نبود :

نمی شود یا من نتونستم این مباحث را در زندگی و کارم استفاده کنم

فقط تعریف شرایط ایده آل بود

قابل پیاده ساری نبود

انتطار از دوره کاربردی :

تمرین هایی داشته باشد که موجب شود مفاهیم را در زنگی واقعی به کار ببندیم، مانند تمرین این درس متمم هویت و انگیزه

وقتی موجب شود از آن به بعد کارهای شاراری را به شکلی متفاوت انجام دهیم