Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

زمانی برای نگرانی | چگونه نگرانی از آینده را کمتر کنیم؟


“نگرانی ها میتوانند ناشی از مسایلی باشند که توان استقرایی دارند(inductively strong) یعنی یک یا دو گزاره که موضوعیت منطقی دارند، نهایتا یک نتیجه منطقی به دست نمیدهند. استدلال های استقرایی محتملند ولی لازم نیستند و لزوما منطقی هم نمیباشند.” ولی ما بسیاری از موضوعات منطقی را با استدلال استنتاجی که الزامی بوده و محتمل نیستند اشتباه میگیریم. این بخشی از کتاب اتکینسون و هلیگارد هستش در زمینه روانشناسی که اشتباه رایج ما در ایجاد نگرانی را دامن میزنه. به قول جناب محسن لاله، بزرگنمایی اشارات افراد ناآگاه هم مزید بر علته. اینان البته افرادی نیستند که نیچه میگه نمیتونن زنجیرهای خود را سست کنند اما میتونن دوستان خود را آزاد کنند.