Menu
نویسنده مطلب : ندا آصفی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:

مجموعه ای از ویژگیها که منجر به جذابیت فرد می شود

پنج ویژگی افراد کاریزماتیک:

* قدرت بیان بالا * اعتماد به نفس *شور هیجان زندگی *حمایتگر  *وفاداری

رابطه بین مخاطب و کاریزما:

بله ممکن است برای فردی کاریزماتیک باشد و برای دیگری نباشد.بستگی به هدف افراد دارد.

انگیزاننده ها:

ایجاد حس محبوبیت در بین افراد موجب می شود که  اعتماد و اطمینان دیگران را براحتی  کسب کنیم.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:

به نظرم افراد کاریزماتیک با افراد معمولی هم به راحتی ارتباط برقرار می کنند.و مشابهت فکری و نظری برای ایجاد دوستی کافی است.