Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

تأثیر مقایسه بر شادمانی | کبوتر با کبوتر، باز با باز؟


مقایسه موقعیت با دیگران همواره وجود داشته و داره. ولی متاسفانه اغلب، ظاهر زندگی افراد رو با باطن زندگی خودمون مقایسه می کنیم و حس خوبی بدست نمی آوریم.
من در تعامل با اشخاص مختلف بواسطه شغلم هستم. و گاها این مقایسه ها آزار دهنده و استرس زا می شه.
ومثالی از تجربه شخصی من در مورد این درس:
جمع های خشک نقد ادبی و حضور در بین همفکران در اون زمینه، شادی آفرین نبوده. ولی در جمع های غیرتخصصی، دوستان خوب و لحظاتی شاد ایجاد کرده ایم.