Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای برنامه ریزی (Plan to Plan)


به نام خدا

من قبلا فکر میکردم که هر شخصی باید یک ماه فکر کند  و برای ۵ سال آینده خود برنامه ریزی کند. هر چند که این گزاره را قبول ندارم این روزها،  اما زمانی که ما برای برنامه ریزی اختصاص داداه ایم زیر ۲ در صد کل زمانبندی پروژه است.