Menu
نویسنده مطلب : رضا شیخ زاده

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


آقای دکتر داریوش محجوبی عبارت جالبی درباره مدل ها دارند: “یک ساعت {آنالوگ} از کار افتاده (خوابیده) هم دو بار در شبانه روز وقت درست را نشان می دهد. مشابه این وضعیت، مدل های بی ربط هم گاهی بخش مرتبط با موضوع را بیان می کنند.”

مدل سیاسی: نقشه راه برجام: سند ۱۵۹ صفحه ای توافق هسته ای، که در حقیقت شامل ۵ م رحله است، به نقشه راه برجام معروف است.  

مدل اجتماعی: انقلاب نارنجی: یک سری از راهپیمایی‌ها، تحصن‌ها، اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های مدنی در اکراین بود که از نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ انجام گرفت.

مدل اقتصادی: تورم: روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است.

مدل فرهنگی: رنگ سیاه در بیشتر فرهنگها نشان عزاداری است.

مدل علمی: عکس رادیوگرافی مدلی از بدن انسان است.  عکس فتوگرافی مدل دیگر. که هر کدام کاربردهای خودش را دارد.

مشخصه مدلها در این است که در آنها نباید به دنبال راست آزمایی بود، بلکه سودمندی آنها است که اهمیت دارد.