Menu
نویسنده مطلب : علیرضا سلیمانی فر

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد : یک اشتباه گرامری در یکی از نامه های ارسالی به یکی از شرکت های خارجی که باهاشون در ارتباط بودم رخ داد و رئیسم بعد از مطالعه نامه به من تذکر داد که مجددا به کلاس زبان برم و خواندن زبان را ادامه بدم در حالی که من همین الان با وجود اینکه کلاس نمی روم در حال خواندن زبان به صورت فردی هستم.

احساس : عصبانیت، کفری شدن

تفسیر: رئیس من فقط فکر می کند که من در راستای توسعه کارم و مهارت هایم هیچ تلاشی انجام نمی دهم و گاهی با وجود بدون منظور بودن و شوخی بودن برخی حرف هایش من را عصبی و بعضا ناراحت می کند

فکر می کنم هم من مقداری باید سرعت مطالعه و به بازده رساندن تلاش های خود را بیشتر کنم هم رئیس خود را مقداری از میزان فعالیت خود آگاه کنم تا اشتباهات من را به پای انفعال و عدم تلاش من برای توسعه فردی نگذارد.