Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام به دوستان

وقتی که خوب به آیا های ذهنیم فکر می کردم شاید اولین آنها و پررنگترین آنها این بود:

 آیا برای رسیدن به آمال و آرزوهایم به اندازه کافی تلاش مناسب کرده ام؟

پیرامون جستجوی ذهنی ای که برای پاسخ به این سوال در درونم بعمل آوردم،  صدها آیای دیگر در مواردی از قبیل بهره برداری از استعداد و توانایی ها، احساس رضایت یا عدم رضایت درونی از نقطه فعلی در جایگاه اجتماعی، خانوادگی، شغلی ، روابط و … ، حدی از کیفیت که برای موارد ذکر شده دنبال می کردم ، شکل گرفت و قطعاً آیاهای دیگری که روز به روز به آنها افزوده خواهد شد.