- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


وظایف روزانه ای که به عهده داریم و در حد همان وظایف خودمان انجام می دهیم و اگر کمکی خارج از وظایف مان از دست مان بر بیاید انجام نمی دهیم و دچار این خطا می شویم که من وظایف خودم رو انجام دادم و کار اضافه ای انجام نمی دهم و وجدان درد هم نمی گیریم در حالی که این یک خطای شناختی از دامنه مساله است. با این وجود جنبه مثبتش این که حداقل ما به وظایف مون عمل کردیم ولی جنبه منفی مساله این است که ما شاید می تونستیم با انجام کاری که خارج از وظایف مون است به سازمان خودمون کمک کنیم و دید افراد را به سازمان خودمون مثبت تر کنیم.