Menu
نویسنده مطلب : مسعود شادمند

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


پس از ساعتها تفکر در مورد یادگیری کریستالی و مثال زیبای این درس (فایل صوتی قسمت ششم) به طور یقین بهترین آموزگاری کسی است که یادگیری کریستالی مبنای یادگیری آن

شخص بوده باشد. در راستای یادگیری کریستالی قطع به یقین تجربه کردن به کار بستن معلومات خوشه های کریستال را بهم پیوند خواهد داد و آزمودن هرگز بدون اشتباه نیست.

خصوصیات آدمهای با یادگیری کریستالی و عمیق:

انعطاف پذیرند.
 در کلامشان قطعیت کمتری وجود دارد.
کاربردی تر حرف می زنند.
آنچنان تسلط کلامی دارند که حتی گاهی روحیه طنز هم پیدا کرده اند و سخنانشان به شدت دلنشین است.