Menu
نویسنده مطلب : امیرعلی ضیائی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


پاسخ ۱)شهردار یک شهر فرضی را در نظر بگیرید که با کمبود منابع مالی مواجه شده و باید برای رفع این مشکل به فکر چاره باشد.راه حلهای زیر را ارائه می دهد.

الف)افزایش عوارض شهری:شاید در کوتاه مدت باعث ایجاد ثبات شود اما در بلند مدت قطعا باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد و شاید روی پایداری سازمان اثر معکوس داشته باشد.

ب)شناسایی مخارج ضائد و حذف آنها:این تصمیم شاید با حذف برخی مشاغل ضائد سازمان باعث کم شدن ثبات آن شود ولی قطعا در ایجاد پایداری اثر مثبتی خواهد داشت.

ج)افزایش قیمت استفاده از وسائل نقلیه عمومی:افزایش قیمت بر اساس ضوابط قطعا مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و می تواند روی ثبات و پایداری سازمان تاثیر مثبت داشته باشد(پاسخ سوال ۲).اما اگر صرفا برای رفع مشکل مالی سازمان و بدون در نظر گرفتن مشکلات افزایش قیمت صورت گیرد شاید در کوتاه مدت روی ثبات سازمان اثر مثبت داشته باشد اما در بلند مدت هم ثبات هم پایداری را تهدید خواهد کرد.

پاسخ سوال ۴)مشاور املاکی را در نظر بگیرید که به شکل سنتی فروشنده و متقاضی ملک را به هم وصل می کند و در هر معامله در سمتی از معامله است که کارمزد بیشتری به او می دهد.نقش وی در اکثر معاملات دلالی خواهد بود.

اما اگر با استفاده از امکانات روز و استفاده مناسب از فضای مجازی،شناخت نیاز واقعی خریدار و فروشنده،راضی بودن به سود معقول،بیان مشکلات ملک هم زمان با مزایای آن به هر دو طرف معامله و … عمل نماید قطعا از دلالی به سمت واسطه گری رفته و ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد به گونه ای که هر دو طرف معامله با رضایت کامل دستمزد وی را پرداخت خواهند کرد.