Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

تعریف برونگرایی چیست؟ شخصیت برونگرا چه ویژگی هایی دارد؟


فکر میکنم تعریف برونگرایی یا درونگرایی را اگر با منطق فازی ترکیب کنیم بهتر بتوانیم تعریف مناسب تری از برونگرایی یا درونگرایی بکنیم.

یک فرد نه به صورت مطلق برونگراست و نه به صورت مطلق درونگرا. بین بازه درونگرا و برونگرا درحال حرکت است. ممکن است یک فردی که از نظر تست MBTI یک فرد برونگرا به حساب بیاید در بسیاری از فعالیت ها و رفتار با ادم ها ترجیح دهد که درونگرایی را اتخاذ کند و بالعکس.

بارها ادم هایی را دیده ام که از نظر ناظر بیرونی، فرد به عنوان یک شخص درونگرا شناخته شده است اما در ارتباط با انسان های متفاوت رفتارهای خلاف واقع نشان داده است.

فکر میکنم مرز بین ادم ها در تعاملات سبب می شود که فردی رفتار برونگرایی را سرلوحه خود قرار بدهد یا درونگرایی. در جایی که احساس کنم حاشیه اطمینان من دچار خدشه نمیشود رفتارهایی که نشان از برونگرایی را انتخاب کنم و در جایی که خود افشایی باعث ضربه زدن به من شود درونگرایی مناسب ترین رفتار باشد.