Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

چگونه یک ایده را نابود کنیم؟


به شخصه در مواجهه با ایده های جدید دیگران برای اینکه بهتر تحلیل بکنم شروع کرده ام منطقی نگاه بکنم و بگم حواسشان به مراحل جلو تر باشد، بدون اینکه در نظر بگیرم آنها برای مشاوره پیش من نیامدند

همچنین برای خودم موردی که شاید مانع ایده هایم شده نادیده گرفتن سوالات خوب هست
جایی که فکر کردن به سوالاتیی خوب میتوانست سرنوشت یک ایده را تغییر بدهد و من هنوز در گیر بدیهیات راجب آن ایده بودم