Menu
نویسنده مطلب : مهسا مصاحبی فرد

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


این مبحث یکی از مباحث مورد علاقه من در توسعه فردیست و در تلاش بوده ام که روی مهارتهام کار کنم.

تمرین دوم: با توحه به تجربیاتم با این نتیجه رسیده ام که ارتقای مهارتها نیازمند ارتقای مهارت خوداگاهی ست. به نظر من کسی که از ابتدا روی این مهارت کار میکند ارتقای دیگر مهارتها بسیار اسان تر خواهد شد. مهارتها با کسب دانش صرف ارتقا نمی یابند و باید به شکل توانستن در بیایند که خودآگاهی بسیار کمک کننده است. آنچه برای من در این مسیر اتفاق افتاد این بود که با کامل شدن خوداگاهی ام و کشف بیشتر خودم توانستم بهتر دانسته ایم را به توانستن ها تبدیل کنم. مهارت حل مسیله، ارتباط بین فردی، تصمیم گیری، مدیریت استرس و تفکر نقادانه با ارتقای خوداگاهی و کسب دانش در من ارتقا پیدا کرد. مهارت منحضر به فردی که دارم و برای آن اسمی پیدا نمی کنم و در دوره های مختلف زندگیم تقویت و پخته تر شده است، این است که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مانع حرکت من در مسیری که انتخاب می کنم باشد. به راحتی تغییر مسیر میدهن. حتی گاهی از هدف دور میشوم اما در نهایت به انچه مدنظرم بوده میرسم. این تشبیه در مورد این مهارت به ذهنم می رسد. تصور کنید دانه ای را که در زیر سنگ پنهان است و در نهایت با ریشه کردن و تونل زدن در زیر سنگ و در لابه لای خاک نور را پیدا می کند و به رشد خود ادامه می دهد. مهارت دیگرم که نام ان در لیست مهارتها نیست مهارت جستجوگری ست که سوال کردن و یافتن پاسخ توسط خودم بسیار جذاب است. شاید نام منتخب ان پاسخگری باشد که به نظرم باید به لیست مهارتها اضافه شود. برای اینکه متن طولانی نشود به همین تمرین بسنده میکنم