Menu
نویسنده مطلب : سارا

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


سوال اول:

زن بودن:در  ارتقا شغلی صرفا به علت زن بودن کنار گذاشته شده ام.

مجرد بودن:در پرداخت پاداش به خاطر مجرد بودن سهم کمتری گرفته ام.

توانمند بودن:به علت توانمند بودن کارهای بیشتری به من محول میشود .

سوال دوم:

به کسانی که در ابتدای معرفی خود دکتر ومهندس به کار میبرند یا مینویسند بدبینم

در سفری به شهر تبریز اینقدر ساکنین شهر با ما تد برخورد کردن که تا مدتها با  تبریزیها  مشکل داشتم.البته الان این گونه نیستم

به افرادی که با سر وصدا صحبت میکنند وزود هیجان زده میشوند نزدیک نمیشوم