Menu
نویسنده مطلب : مهرداد کریم

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


سلام…به نظرمن تصمیم در این مورد میتواند نجات جان همان  یک کودک باشد، درست است که به مرگ ۸ کودک می انجامد و دردناک است، ولی اگر تصمیم دیگری بگیریم در آینده خطرات بیشتری دارد و آن اینکه عدم توجه به قانون و هشدارهای ایمنی نهادینه شود و با تلفات به مراتب بزرگتری مواجه شویم.

مثال دیگرش انتخاب دموکراسی در حکومتداری است، که هر انتخاب شیوه دیگری در حکومتتداری به سقوط و دیکتاتوری می انجامد. دموکراسی شاید اشتباه کند ولی فرصت تصحیح و درس گرفتن(توانایی عزل کردن) دارد در حالیکه در شیوه های دیگر حکمرانی چنین قابلیتی نیست.