Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با توجه به تعریف متمم

نقطه‌ی اهرمی، بخشی از سیستم است که با کمترین هزینه مادی و معنوی و زمانی، توسط آن بتوان بیشترین تغییر در خروجی سیسستم را ایجاد کرد.

فکر نمی کنم حتی میزان محدودی از وسایل مذکور با کمترین هزینه مادی و معنوی قابل دستیابی باشد.

ثانیا با وجودی که مؤسسه ای که من در آن مشغول هستم امکانات بسیار کمتری از مؤسسات هم تراز خود دارد ولی با تکیه بر عضو کلیدی و نقطه اهرمی (که مطمِینا امکانات و تجهیزات نیست)، هر ساله موفق به ثبت نام زبان آموزان بیشتری نسبت به سایر مؤسسات می گردد.

بنابراین حتی اگر به فرض، در نگاه اول والدین و زبان آموزان جذب امکانات پیشرفته آنها می شوند (مرز ارتباط بین آنها )، اما کمبود های اساسی در سایر عناصر آنها را در نهایت بازهم به سمت ما سوق می دهد!