Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


زاد و ولد زیاد در دهه ۶۰ موجب ایجاد قلمبگی جمعیت شد. زمانی که این کودکان به سن جوانی نزدیک میشدند دولت بجای حل ریشه ای آموزش مهارت و ایجاد اشتغال تصمیم گرفت با ایجاد دانشگاه های آزاد این حجم جوانان جویای کار را روانه دانشگاه ها کند. و در نتیجه در آمار به جای افراد بیکار ما دانشجو داشتیم.نتیجه اینکه مشکل نه تنها حل نشد بلکه تعریف جدیدی در فرهنگ ما بوجود آمد به نام “تحصیل کرده بیکار”.