Menu
نویسنده مطلب : شادی رحیمی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


در این حالت فروش بسیار شخص محور می شود و بعد از خارج شدن وی از سیستم ممکن است تغییرات زیادی در حجم فروش شرکت به وجود آید. همچنین ممکن است زد و بندهایی بین فروشنده و مشتری شکل گیرد که در نهایت به نفع شرکت نباشد.

در مورد سوال دوم در شرکتی که کار میکردم شخصی که مورد قبول مدیر فروش بود با اینکه مسوول مستقیم فروش نبود (سرپرست فروش یک بخش بود) با کمک مدیرعامل و صاحب شرکت قرارداد ۵ میلیون یورویی ای را با یک مشتری بست و بر اساس آن پاداش گرفت ولی برای وصول مطالبات که بخش اعظم کار بود(و در مورد دیگران درصدی از پاداش بر اساس آن بود) و با توجه به نوع قرارداد بسیار پیچیده و سخت بود به عهده فروشندگانی افتاد که تحت سرپرستی آن فرد کار میکردند و هیچ گونه پاداشی بابت فعالیتشان در نظر گرفته نشد.