Menu
نویسنده مطلب : شیروانی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


۱-یادداشت راه حلهای متفاوت در مورد تصمیمات روزمره
-گفتگو درمورد مسائل روزانه با اطرافیان و گوش دادن به پیشنهادات مختلف
-خواندن کتابهای متفاوت از نویسندگان با مدلهای ذهنی مختلف
-دقت در نحوه برخورد دیگران با مشکلات و فکر کردن به اینکه اگر ما جای آنها بودیم چه می کردیم
-افزایش آگاهی و به روز نگهداشتن اطلاعاتمان
-داشتن شناخت سطحی از کارهایی که در تخصص ما نیستند

۲-در برخورد بین دو دوست از دو خانواده مختلف مثلا سارا و نگار
سارا:اگر دوست نداری پسرم با پسرت دوست باشد چرا با او سرد برخورد می کنی؟
نگار:منظورت چیست
سارا:چرا دیروز که زنگ زد و سراغ پسرت را گرفت گفتی ما داریم می ریم بیرون
نگار:خوب ما واقعا داشتیم می رفتیم مهمانی
سارا: نه من چند وقته که دارم به نحوه برخوردت با پسرم توجه می کنم
نگار:تو خیلی حساس شدی. من خیلی گرفتارم. و مشکلی با روابط بچه ها ندارم
سارا:من برای پسرم و خودم ارزش قائلم. به او گفتم دیگه خونه شما نیاد و زنگ نزند
نگار:داری اشتباه می کنی. من برای بچه خودم نظم گذاشته ام و کاری با روابط دوستانه اش ندارم
سارا: نه تو خودت را از ما کنار کشیدی .
نگار:من مشغول برنامه ریزی برای خانواده ام هستم و می خواهم مدتی روی زندگی خودم تمرکز داشته باشم
سارا: نه حتما چیزی شده که نمی خواهی رفت و آمد کنی
نگار: نه گفتم که دارم در زندگی و شغل و خانواده ام تمرکز می کنم و می خواهم مدتی تنها باشم
سارا:دیدی گفتم . تو می خواهی دیگر با ما رفت و آمد نکنی
و این قضاوت یک طرفه ادامه می یابد