Menu
نویسنده مطلب : سارا محمدیان

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


من تا این لحظه هدف گذاری مکتوب برای یادگیری و یاد گرفتن نداشتم.اکنون که این بیانیه را می نویسم نیاز به یاد گیری و توسعه مهارت های فردی را در خود احساس می کنم.بنظرم سایت متمم بهترین شرایط را در حوزه های مختلف یادگیری و توسعه مهارت فردی برای مخاطب خود فراهم می کند.