Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

طراحی رفتار و طراحی برای تغییر رفتار


۱- خیلی سخت نباید گرفت این چیزا فراترازمسایل یک سازمان هست

۲- استقاده از موادی که راحت پاک میشن ویا نوشتن روی انها سخت هست

۳- نظافت مداوم ولوکس بودن ونگهداری آن

۴-عدم استفاده از توالتهای بزرگ وعمومی واستفاده بیشتر از توالتهای محدودتر
فکر نمیکردم بحث طراحی با این چیزا شروع بشه!