Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


من پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت را پر کردم . امتیازم لب مرزی شد . مهمترین چیزی که باعث پایین آمدن نمره من و در واقع پایین بودن عزت نفس من شده، قبول نداشتن و دست کم گرفتن خودم است. در پاسخ به این سوال که چه چیزهایی ممکن است موجب بهبود عزت نفس من شود باید بگویم که فکر میکنم تمرینهایی که به من جسارت بدهند، یا روشهایی که به من نشان بدهند دیگران هم ممکن است همین احساس ضعف ها و ناراحتی های مرا در مواجهه با مشکلات تجربه میکنند، مفید خواهد بود.  مثالها یا روایت هایی که موقعیت های سخت ادم های موفق را تشریح کنند، به من کمک میکنند، یا هر چیزی که به من کمک کند که خیال نکنم فقط من در مواجهه با مشکلات،احساسات منفی را تجربه میکنم.