Menu
نویسنده مطلب : سید حمید رضا صحفی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما:

فردی است که توان تاثیرگذاری بالایی در برخورد با دیگران، مخصوصا در برخورد اولیه دارد. این تاثیر می تواند از فاصله زیاد هم (پشت تریبون یا در تلویزیون) همچنان برقرار باشد

پنج ویژگی افراد کاریزماتیک:

شخصیت با ثبات

هوش ریاضی بالا

هوش هیجانی بالا

توان رهبری افراد

قدرت تاثیرگذاری و نفوذ بر افراد

رابطه بین مخاطب و کاریزما:

به نظر من کاریزما برای همه افراد شخصیت خود را حفظ می کند ولی به تناسب موقعیت شدت و ضعف رفتار را رعایت می کند

انگیزاننده ها:

قدرت تاثیرگذاری بر دیگران، حس برتر بودن، حس مهم بودن

دوستان یک فرد کاریزماتیک:

تصور می کنم فرد کاریزماتیک مطالبه کمتری از نظر عاطفی و حمایتی از اطرافیان و محیط خود دارد.