Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)


مسلم است که فرصت طلبی زیاد.استفاده ازرانت وارتباطاتات غیراخلاقی جهت تحصیل سودچون سبب ضابع شدن حقوق دیگران می شودوشرایط رقابت سالم وبرابررا ازبین می بردپسندیده وموردتائید نمی باشدولی نباید ازنقش مراجع قانون گذاردر ایجادارزش آفرینی غافل شدبطوریکه اگر فرایند تولید ومصرف یک کالا یا خدمت با ارزش رایک بازی بردبرد برای دوطرف درنظربگیریم طرف سومی هم وجوددارد که اجتماع ومحیط زیست است وباید مفهوم “بردبردبرد “رادرنظر بگیریم که ضمن ایجاد ارزش از طریق مصرف کالا یا خدمت تولید کننده توسط مصرف کننده  برای جامعه ومحیط زیست ارزش آفرین باشدازاینرو مفاهیمی مثل کسب و کارسبز یا بازاریابی سبز مطرح می گردد سری استانداردهای ایزو۱۴۰۰۰ازاین موارد است در دید کلان ترعوامل حاکمیتی با وضع قوانین .نظارت.تشویق ها وتنبیه ها می توانند به گسترش کسب کارهای واقعی کمک کنند.وشرایط را طوری مهیا کنندکه ارزش آفرینی وتوسعه پایدار در کشور نهادینه شود.به عبارت دیگرشروع وگسترش کسب کارها ضمن تامین منافع ذینفعان بامنافع جامعه در تضاد قرار نگیردافزایش بهره وری .پیشرفت وبهبود مستمر فن آوری وگرفتن بازخوردر فرایندهای کسب وکار به ایجاد ارزش افزوده وارزش آفرینی بالاتر در زنجیره ارزش  کمک می کنند.