- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیما.

مطلب مورد بحث:

سفرهای کوتاه لعنتی


سلام دوستان عزیز

به نظر من آنچه معلم عزیز «پیوستگی تجربه » و « ایجاد عامدانه ی ناپیوستگی » نامیدند در مورد من هنگام فعال کردن اشتراک متمم اتفاق می افتد.

هر ماه در روز مشخصی این اشتراک را فعال می کنم. این به من یادآوری می کند که حضور در متمم را انتخاب کرده ام و از مطالب متمم مؤثرتر استفاده کنم. و ضمناً در طول ماه مشتاقانه منتظر این روز هستم.

از شما که این مطالب را هوشمندانه انتخاب می کنید سپاسگزارم