Menu
نویسنده مطلب : محسن قاف دال

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:

به نظر من کاریزما، تاثیر حضور شخصی در جمع است، به گونه ای که وقتی شخص وارد اتاقی که ما در آن هستیم می شود، توجه افراد اون اتاق را به خود جلب کند یا حتی ممکن است باعث سکوت در بحث جاری شود.  وقتی شخصیتی کاریزماتیک شروع به سخن گفتن می کند بقیه افراد به ناچار به او گوش می دهند و اگر هم کسی با او مخالفت کند، جمع نخست طرف فرد کاریزماتیک را می گیرد و با پیش زمینه ی یک مخالف با مخالف کننده گوش می دهد.
کاریزماتیک ها شخصیت های مثبت و منفی دارند و لزوما دوستداشتنی نیستند، یعنی مثلا افرادی مثل هیتلر و گاندی هم از کاریزما برخوردارند و لزوما نشانه خوب بودن یا بد بودن نیست.

پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:

:: سخنرانان خوبی هستند و از کلمات درست و با بیان محکم حرف می زنند و امضای خود را در استفاده از کلمات دارند.
:: همیشه نظرات آنها دیدگاهی را نشان ما می دهد که از ذهن بقیه به دور بوده و حرف نو و مفیدی دارند و از غر زدن پرهیز می کنند.
:: ظاهر آراسته و بعضا همیشگی دارند. گویی لباس فرمی مخصوص برند شخصیتی خود دارند که با جامعه کنتراست دارد.
:: حرف اضافه، بی جا و بی هدف نمی زنند.
:: شاگردان، هواداران، حامیانی عموما در اطراف آنها هستند که به افراد تازه وارد، اهمیت حضور وی را نشان می دهند.

رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:

اگر شخصی اولین بار فرد کاریزماتیکی را تنها و بدون افرادی در دور بر او ببیند، ممکن است تشخصی دادن اهمیت وی در ابتدا روشن نشود، یعنی بسیاری از اعتبار کاریزمای خود را از اطرافیان خود می گیرد. بر این اساس می توانم بگم که حضور مخاطب برای کاریزما حیاتیست. کاریزماتیک ترین ادم ها وقتی تنها در اتاق خود با پیژامه هستند جایی برای جذبه خود نمی گذارند.

انگیزاننده‌ها:

برای شخص من مهمترین انگیزاننده، تاثیرگذار بودنم بر دیگران است.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
عموما در مقابل دیگران و افراد جدید، او را تصدیق و حمایت می کنند و بعضا با تملق از او تعریف می کنند. ممکن هم هست در پشت سر او انتقاداتی جدی کنند اما شاید جرات ارائه همین مطالب را به وی نداشته باشند.