Menu
نویسنده مطلب : علیرضا سلیمانی فر

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که تامین کننده مواد اولیه چسب از کشورهای دیگر است:

از ذینفعان داخلی این مجموعه می توان به :

۱- سهام داران

۲- اعضای هیات مدیره

۳- کارمندان

اشاره کرد.

ذینفعان بیرونی اما شامل:

۱- تولید کنندگان چسب (کارگران تولید، اعضای هیات مدیره آن مجموعه و سهام داران و …)

۲- مصرف کنندگان چسب

۳- توزیع کنندگان چسب

۴- تامین کنندگان مواد اولیه

۵- محیط زیست (از این منظر که مواد اولیه تامین شده اثرات زیست محیطی دارد یا خیر)

۶- دولت

۷- همسایگان کارخانجات تولیدی به سبب مجاورت با مواد اولیه ای که بعضا می تواند برای آنها خطر زا باشد یا نباشد.

۸- رقبا

و …