- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


با سلام و ادب

یکی از راه های کشتن خلاقیت، یادآور ی مکرر روشهای غیر معمولی می باشد که برای حل مساله داشته ایم و منجر به شکست گردیده است. ( بدون تحلیل عللی که منجر به شکست گردیده اند)

راه دوم می تواند زندگی و حشر و نشر با انسانهایی باشد که اقدام به خلاقیت در زمینه ای داشته اند ولی ناموفق بوده اند. ( البته تجربه اندوختن از شکستهای دیگران برای جلوگیری از تکرار رویه های آنان برای جلوگیری از شکست  مساله ای جدا می باشد). در اینجا منظور دمیدن روح نومیدی و ایجاد ترس  نسبت به ریسک پذیری می باشد .