Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


کارشناس سرمایه گذاری در حوزه مسکن
میکرو اکشن ها:
۱-بررسی عامل جمعیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی مسکن و همچنین معیار راستی آزمایی آمارها و عرضه و تقاضا در بازار در محدوده خاص مورد نظر
۲-شناسایی دقیق کلمات و تعاریف در حوزه مسکن و تفکیک انها
۳-شناسایی کارشناسان و صاحب نظر حوزه مسکن و استفاده از نظرات و دیدگاهها ی انها
۴-بررسی خطاهای رایج در قضاوت و ارزیابی عوامل تاثیر گذار سرمایه گذاری در حوزه مسکن
۵-بررسی دقیق اظهار نظرها و پیش بینی های دوستان و سایر افراد در سرمایه گذاری مسکن