Menu
نویسنده مطلب : آمنه

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


من چمدانی از دروغ را انتخاب و با آن زندگی کردم … شیرین و خواستنی بود!

اما چه سود که در نهایت حقیقت رخ نشان می دهد … حقیقت بار سنگینی بر دوش می شود…

اگرباز روبروی من باشی و چمدان دروغ در دستت باشد، هرگز آن را برنمیدارم!هرگز… هر چند چمدان حقیقت سنگین و کمرشکن باشد

:(