Menu
نویسنده مطلب : نیما خسروانی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


با سلام.
به نظر بنده هر سه کارتون در قاب یه مفهموم به شکل‌مختلف بیانگر یک موضوع‌کلی و چند دیدگاه میباشد.
با توجه به دروس متمم و واقعیت،که یه سازمان‌یک رهبر دارد‌و چند مدیر که رهبر راه را نشان میدهد و مدیران مسیر را هموار میکند(به شکل های مختلف).اما هر سه تصویر از نظر‌من‌یک‌معنی میدهند,انسانهایی‌که خود را در قفس کار برای یک نفر حبس کرده اند و اگر‌از یک جا اخراج شوند،دوباره به دنبال‌جایی میگردند تا قفسی برای خود با دلایلی‌ مختص خودشان‌بسازند.
اما‌ دیدگاه تصویر اول:رهبری که‌ به خشونت ایمان‌دارد‌و‌مدیرانی عصبی‌ آموزش داده تا برایش مسیر را‌هموار کنند،بی انکه آن رهبر که در این‌تصیر نمیشود به رهبر‌گفت،خود توان فکر ندارد.
تصویر‌دوم:نگاه ساده تعبیر پرنده های قفسی هستند که اگر روزی‌ از قفس صاحب فرار کنند یا میمیرند یا دوباره برای پدا کردن قفسی به‌دام می افتند.نگاه من اینه این تصویر‌نشانگر افراد منزوی را نشان میدهد که از ارتباطات فراری و بیزارند و برای خود قفسی میسازند‌و افکار و‌همینطور ارتباطات خود را حبس میکنند.
تصویر سوم:فردی سرمایه دار که از دارایی خود برای رسیدن به خواسته های مشروع و یا نامشروعش استفاده میکند و این فرد تشنه قدرت و زور گویی‌میباشد.
خوش بینانه‌ معنی‌کنم:کسی که با سرمایه میخواهد ناممکن را ممکن‌کند.
ممنون از متمم.