Menu
نویسنده مطلب : سمیه معتمدی

مطلب مورد بحث:

نوروتیک یعنی چه؟ منظور از شخصیت نوروتیک چیست؟


برای دوستانی که در مورد روش هایی در جهت کاهش رفتارهای نوروتیک پرسیده بودند:

روش درمانی به نام ACT به کاهش بعضی از رفتارهای نوروتیک مثل اضطراب و برخورد های تکانشی میپردازه میتونید از تد سخنرانی مبدع ان اقای استیون هیز را ببیند.

از اقای راس هریس هم کتاب سیلی واقعیت را خواندم که به نظرم جالب اومدو تمرین های هایی هم داشت که مفید بود.که از رفتار درمانی های مبتنی بر توجه و اگاهی MINDFULNESSاست.