Menu
نویسنده مطلب : علی نصیری پور

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


اتفاقی که برای من افتاد در مورد محیط کارم بود.

رویداد:

من مسئول بازاریابی تلفنی گروه بودم. برای کارگاه جدیدی که داشتیم، تماس‌های من خوب پیش نرفت و بعد از جلسه با مدیرم کلیه تماس‌ها به فرد دیگه‌ای داده شد.

احساس:

حس غالبی که داشتم ترس،اضطراب، اینکه آدم بی‌کیفایتی هستم و حس ترد شدن بود.

تفسیر:

تفسیرم این بود که من فروشنده خوبی نیستم و نمی‌تونم حتی یه تماس تلفنی خوب داشته باشم. احتمالا بعد این اتفاق کم‌کم مدیرم دیدگاهش نسبت به من عوض خواهد شد و باید خودم رو برای رفتن از این شرکت آماده کنم.