Menu
نویسنده مطلب : علیرضا ضرابیان

مطلب مورد بحث:

تعریف اسناد و خطاهای اسنادی در تحلیل رفتار خود و دیگران


برای توضیح در خصوص چرایی نیاز به برقراری تعادل بین اسناد داخلی و خارجی می خواهم یک خاطره واقعی طرح نمایم. سال گذشته همین موقع ها، در حین ماشینکاری یکی از قطعات اصلی و بزرگ محصولی که تولید می کنیم، قطعه تغییر شکل می داد و دقت های ابعادی آن از حدود مجاز خارج می شد. به عنوان مسئول خط در ابتدا فکر می کردم یک مشکل عادی است. ماشین و دقت های آن، سوابق کنترل کیفی مواد ورودی، تغییرات برنامه و ابزارهای ماشینکاری و… را بررسی کردیم. حالا به دلیل برنامه زمان بندی دچار عقب افتادگی و فشارهای بیتشری می شدیم.

با تامین کننده، بخش های مهندسی و … تیم حل مساله تشکیل دادیم. نهایتا براساس یک سری شواهد متوجه شدیم، عملیات حرارتی در محل تامین کننده به خوبی انجام نشده و نهایتا اینکه اپراتور کوره، ترموکوپل ها را در جای درست خود نصب نمی کرده و عملا گراف مربوطه که در سوابق کیفی ضمیمه شده درست نبوده است.  عدم توجه مناسب به تعادل در خطای اسناد (که حالا آنرا می شناسم) سبب شد فرایند ریشه یابی زمان زیادی از ما تلف نماید.