Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


۱

همکاری که فکر می‌کند ۸ ساعت کار روزانه به این معنی است که او تمام وظایف خود را در قبال مجموعه انجام داده است و در زمان صحبت از کار همیشه معتقد است او تلاش خود برای پیشرفت آن بخش از کار انجام داده است در حالی که فقط زمان خاصی را در یک محیط گذراندن به این معنا نیست که کار ارزشمندی هم انجام شده است.

۲

شاید بتوان از این  روحیه مرحله به مرحله  برای حل بعضی از مشکلات اجتماعی استفاده کرد و با نشان دادن سهم های کوچک آدمها در حل مشکل بر رفتارهای آنها هم تاثیرگذاشت.