Menu
نویسنده مطلب : سعید حبیب پور

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


سلام

نکته ای که بعد از مطالعه این درس ذهنم رو به خودش مشغول کرد این بود که همیشه در بسیاری از دروس دانشگاهی سیستم را جزئی یا مجموعه ای معرفی کرده بودند که ما قرار هست آن را بررسی کنیم و محیط میشد همه عالم بدون اون جزء یا مجموعه مورد بررسی. در این تعریف حتی یک سیستم یک جزئی هم وجود دارد. اما در اینجا یاد گرفتم که سیستم مجموعه ای است که اجزای آن برهمدیگر موثرند و بسته به اینکه اجزای ان مجموعه بتواند با محیط تعامل داشته باشد یا نه سیستم باز یا بسته تعریف میشود.

مسئله مهم دیگر تفاوت بین مجموعه و سیستم، گروه و تیم هست. وقتی داشتم تفاوت ها را میخواندم مصداق ذهنی ای که پیدا کردم تیم های ورزشی بودند و گروه های تحقیقاتی در دانشگاهها. تیم های ورزشی از ان جهت تیم نامیده شده اند که اعضای تیم بر هم اثر میگذارند و نبود هر کدام از انها بر رفتار کلی سیستم تاثیر گذار خواهد بود. اما در مورد گروه تحقیقاتی خودم در دانشگاه مثلا، موضوع کاری من متاثر از کار سایر اعضای گروه نیست و نه من بر فعالیت سایر اعضای گروه موثر هستم و نه آنها بر فعالیت من.

ناگفته نماند که قطعا تیم های تحقیقاتی هم وجود دارند که یک تیم بر یک موضوع مشخص تحقیق و کار می کنند و می توان نام سیستم را بر آنها نهاد.