Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟


محقق هسته‌ای، قاضی: جراح مغز
تحقیق و قضاوت کارهایی غیر تکراری است و نحوه انجام کار از پیش مشخص نیست، از سوی دیگر نیاز زیادی به مهارت ارتباطی در هر دو نوع کار وجود ندارد.

مدیر پروژه، وزیر، وکیل: روانکاو
مدیریت پروژه، وزارت و وکالت از سمتی به مهارت‌های ارتباطی بالا نیاز دارند و از طرف دیگر کارهایی غیر تکراری‌اند

فروشنده، منشی: پرستار
کار فروشنده‌ها و منشی‌ها بطور کلی تکراری است و البته به مهارت ارتباطی بالا نیاز دارد

انباردار، نانوا، نگهبان: متصدی داروخانه
کارها بطور معمول روتین و تکراری است و میزان ارتباط بسیار محدود و نقش آن کم‌رنگ است