Menu
نویسنده مطلب : آرمان پارسا

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟


حمایت هیجانی و احساسی

۱- وقتی دلمان گرفته دوستی با یک احوال پرسی ساده، حالمان را بهتر کند.

۲- همسرمان به ما یادآوری کند که دوستمان دارد.

حمایت ابزاری و فیزیکی

۱- قرض دادن پول

۲- کمک دادن به ما در تعمیر وسایل خراب

حمایت اطلاعاتی

۱- حمایت در آشنایی با مباحثی که برایمان مهم هستند ولی از آنها خبر نداریم مثل خیلی از مباحث خود یاری و روان شناسی

۲- حمایت در آشنایی با مکان های توریستی ناشناخته هنگام گردش در شهری غریب.

حمایت ارزیابی

۱- تصحیح نگرش ما درباره خودمان که باور به درست بودن آن داریم ولی غلط است مثلا در مورد اینکه ما باور داریم روابط اجتماعی مان خوب است ولی چند نفر از دوستانمان چنین نظری ندارند!

۲- تصحیح نگرش ما درباره وضعیت پس اندازمان که به اشتباه آن را مناسب می دانیم حال آنکه نامناسب است.