Menu
نویسنده مطلب : سحر

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


این درس من رو به یاد فیلمی در ازتباط با یک آزمان روانشاسی پرداخت. موضوع این فیلم “کودکان در برخورد با وسوسه خوردن یا نخوردن شیرینی چه می کنند؟” است. دراین آزمون به تعدادی از کودکان یک شیرینی داده می شود با این شرط که اگر انرا نخورند یک شیرینی جایهز می گیرند. واکنش های این کودکان در برخورد با موضوع “صبر” که در واقع به نوعی با استعداد مورد بحث “نگاه به جلو” در اتباط تنگاتنگ قرار دارد بی نظیر است. نتیجه را خودتان در فیلمی که لینک آنرا برایتان قرار میدهم ببینید.

http://www.jamnews.ir/detail/News/329764