Menu
نویسنده مطلب : محمدجواد مقومی

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


این نکته برام تداعی شد که همیشه در تصمیم گیری هام باید به گونه ای عمل کنم که یکساعت یا یک روز یا یکسال و … بعد بتونم به خوبی ازش دفاع کنم.به نظرم با توجه به شرایط آنروز که در متن مطرح شده آقای واین تصمیم درستی گرفت.