Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

جنبه های پنهان مذاکره: ذهن شلوغ و اثر آن بر قدرت تصمیم گیری در مذاکره


تجربه ایی که از این موضوع دارم این است که عموما قبل از جلسات مهم سعی می کنم ضمن احتراز از ورود به مباحث تنش زا لحظاتی را ( بسته به زمانی که در اختیار دارم) با خودم خلوت کنم. حتی در مواردی تیم مذاکره را یک ساعت قبل از شروع مذاکره یا عزیمت به بیرون از سازمان به اتاقم دعوت کرده و سعی کرده ام آنها را نیز از تشویشها و تنشهای پیرامونی دور نگهدارم.