Menu
نویسنده مطلب : داود حسینی

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


فکر کنم شما یک چیزو دقت نکردی. اینکه به کسانی که این آزمایش رویشان انجام شده بود نگفته اند چقد حاضرید نسبت به ۸۰ دلار بیشتر پرداخت کنید.

به یک عده گفتند ۲۰۰۰ پرنده نجات پیدا می کنند، چقدر حاضرید پرداخت کنید ؟ گفتند ۸۰ دلار به یک عده دیگه گفتند ۲۰۰۰۰ پرنده، اونا گفتند ۷۸ دلار و به گروه آخر گفتند ۲۰۰۰۰۰ پرنده، اونا گفتند ۸۸ دلار.

یعنی تعداد اصلا اهمیتی نداشته و همه ی شرکت کنندگان یک عددی دور و بر ۸۰ دلار گفتند. (وقتی تعداد پرنده ها از ۲۰۰۰ به ۲۰۰۰۰ رسید مبلغ پیشنهادی کمتر شد).