Menu
نویسنده مطلب : سید محمد حسین

مطلب مورد بحث:

اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار


گروهی از مدرسان کسب‌وکار آموزش‌هایشان را با مهارت‌های عموی ارتباط موثر  به همه افراد شروع می‌کنند، یعنی فصل مشترک نیاز همه و نیاز مدیران کسب‌وکار و سپس تمرکز را روی مدیران و آموزش‌های خاص آنها می‌آورند.

و گروهی دیگر از آموزش به گروه مدیران شروع کرده‌اند و سپس دامنه آموزش‌ها را به سایر افراد ومهارت‌های عمومی گسترش داده اند.

در هردو مورد اساتیدو مدرسانی هستند که موفق وعالی عمل کرده‌اند.