Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

اهمیت شخصیت شناسی در چیست؟


فکر میکنم در خود متمم از این دست مثالها زیاد استفاده شده است. جایی در درس زبان بدن که یک مهارت یادگیرنده است تاکید شده بود که به صرف دیدن یک نشانه آموزش داده شده سریعا به سراغ نتیجه گیری نرویم. حتمادتفاوت های فرهنگی فردی و اجتماعی و یا عادت های فردی و اجتماعی رو در نظر بگیریم.

اگر در یک جلسه مذاکره یا مهمانی فرد روبروی ما دست به سینه نشسته سریع تفسیر نکنیم و برچسب گارد بسته به او نزنیم . شاید این عادت رفتاری فرد باشد. این عینا تجربه خود من بود که دوازده سال پیش در جلسه خواستگاری برادرم ، پدر عروس دست به سینه نشسته بود و من اشتباه قضاوت کردم و در طول این دوازده سال متوجه شدم که ایشون اکثرا دست به سینه می نشستند.