Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

درباره کارهایی که دوست‌شان نداریم


خیلی از کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم برای ما دوست نداشتنی هستند

خیلی کارهایی که برای ما اضطراری هستند و محرک بیرونی ما را وادار به انجام آن می کند

شاید من بخواهم صبحها دیرتر بیدار بشوم و یا امروز سرکار نروم اما عواقب زیادی دارد…

به نظر من احتمالن هدف ویلیام جیمز رسمیت بخشیدن به این است که تو باید هر روز یک سری کارهای دوست نداشتنی انجام بدی.